Časopis LIMESplus objavljuje teorijske, pregledne, originalne istraživačke i stručne radove, kao i prikaze iz svih oblasti društvenih i humanističkih nauka koji nisu prethodno objavljeni niti su podneti za objavljivanje u nekoj drugoj publikaciji. Časopis objavljuje radove na srpskom i engleskom jeziku. Odgovorni urednik je prof. dr Nikola Samardžić. Časopis izlazi tri puta godišnje u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i NBI Istraživačkim centrom za društvene nauke i umetnost.